Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
เอฟพีจี ประกันภัย

กว่าศตวรรษของการทำธุรกิจในเอเซียแปซิฟิก ที่เป็นการผสานกันของวัฒนธรรมของประเทศสวิสเซอร์แลนด์และมรดกทางเอเซีย

เอฟพีจี ประกันภัยยังคงรักษาพันธมิตรกับสถาบันระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญกับตลาดภายในประเทศ บริษัท สามารถเสนอทางเลือกอย่างชาญฉลาดให้กับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย

จากการสนันสนุนจากกลุ่มซิลลิคควบคู่กับประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพ ทำให้บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำธุรกิจประกันภัยและสามารถนำเสนอทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่ลูกค้า

การประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจ
เอฟพีจีประกันภัย เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีการจัดทำประกันภัยให้เหมาะกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการบริหารและลดความเสี่ยงภัยภายใต้ภาวะการแข่งขันกันทางธุรกิจ

การประกันภัยทางการเงิน
การประกันภัยทางการเงินมีทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ ที่จะสามารถออกแบบการประกันภัยตามความต้องการของลูกค้า การประกันภัยทางการเงิน เช่น การประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร, การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ และ การประกันภัยทางอาชญากรรม เป็นต้น

การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
เอฟพีจีประกันภัย จัดประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงานของบริษัท โดยคุ้มครองตลอดเวลาทำการและนอกเวลาทำการ

การประกันภัยรายบุคคล
เอฟพีจีประกันภัย ได้ออกแบบกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายเดี่ยวหรือครอบครัว โดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

เอฟพีจีประกันภัย เป็น บริษัทที่ท่านสามารถไว้วางใจ ให้เป็นทางเลือก ในการจัดทำประกันภัยทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค