Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
ทูนประกันภัย

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่าหุ้น วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 12 ธันวาคม 2540 เลขที่ใบอนุญาต 8/2540 โดยให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัยภัยทางทะเลและขนส่ง ภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ดโดยเป็นการรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยต่อจากบริษัทรับประกันภัยทั้งในและต่างประเทศ ณ.วันนี้บริษัทฯ มีกองทุนเพิ่มชึ้น มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างปประเทศและทีมผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีรายได้หลักมาจากธุรกิจรับประกันภัย รายได้ส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการทำประกันต่อ และรายได้บางส่วนก็จะรับเสี่ยงภัยไว้เองในอัตราความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในทุกปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลกำไรซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ได้นำไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

จากภาพรวมของลักษณะในการประกอบธุรกิจข้างต้น บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์โดยเน้นการให้บริการในด้านที่บริษัทฯมีศักยภาพสูงสุด ซึ่งการมีพันธมิตรที่ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เป็นจำนวนมากครอบคลุมทั้งภูมิภาคทั่วโลกย่อมทำให้บริษัทเพิ่มความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยที่สูงขึ้นมาก ผู้คนรุ่นใหม่จึงหันมาซื้อประกันภัยเพิ่มขึ้น ทั้งด้านประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ เพื่อการได้รับเรื่องการลดหย่อนภาษีอีกด้วย สำหรับประกันภัยการเดินทางที่คนไทยนิยมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการเดินทางเป็นกลุ่มและการเดินทางแบบรายเดี่ยว บริษัทฯก็ดำเนินการขยายฐานการตลาดในส่วนนี้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยในความเสียหายของทรัพย์สิน บริษัทฯก็มุ่งเน้นเรื่องความรวดเร็วของการให้บริการและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด

คาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจประกันฯ จะทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์กับเทรนด์ดิจิตอลได้อย่างเต็มที่ จะสร้างโอกาสที่จะเป็นผู้นำในการนำเสนอ และฉีกรูปแบบการให้บริการแบบเก่าๆ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้รูปแบบชีวิตของลูกค้าที่เป็นออนไลน์มากขึ้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของบริษัทในขณะนี้และในอนาคต