Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
ไทยไพบูลย์ประกันภัย

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย ด้วยอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและเติมเต็มความมั่นใจในธุรกิจโดยเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเป็นบริษัทประกันภัยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความมั่นคง ซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เราดำรงความมั่นคงอย่างยั่งยืนมากกว่า 80 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีดัชนีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ที่ คปภ.กำหนดมากถึง 1,685.8% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2560) ) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%

สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เรามุ่งมั่นสนองตอบความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยปณิธานของการเสริมสร้างความมั่นคง เติมเต็มความมั่นใจ ดั่ง “คู่หูที่แสนดี” Your Finest Partner