Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
เทเวศประกันภัย

ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลังต้องรับภาระจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยองค์การต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่บริษัทประกันภัยปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไข โดยให้หน่วยงานของรัฐบาลจัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาเสียเอง ดังนั้น นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น จึงได้แจ้งนโยบายพิเศษให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้น โดยเจตนารมณ์ที่แจ้งเป็นวัตถุประสงค์ไว้ในการประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 9/2489 วันที่ 16 กันยายน 2489 ว่า “เพื่อรัฐบาลจะได้ประกันภัยองค์การของรัฐบาลไว้กับบริษัทนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งขององค์การรัฐบาล ก็จะเป็นการช่วยรายจ่ายของรัฐบาลได้อย่างมากส่วนหนึ่ง”

อีก 28 วันต่อมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2489 นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยตามนโยบายพิเศษที่ได้ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้แล้ว และให้การรับรองชื่อบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ตามที่นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้เสนอ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีพนักงานเพียง 5 คน ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ “คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย โดยในปี 2532 บริษัทฯได้ขยายกิจการรับประกันภัยรถยนต์ ซึ่งถือว่าบริษัทฯให้บริการรับประกัยภัยครอบคลุมครบทุกรูปแบบ

ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่พร้อมในด้านคุณภาพของการให้บริการและมีการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับขององค์กรธุรกิจและสาธารณชนทั่วไป บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบงานประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงและรากฐานทางเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งตลอดทุกช่วงเวลาของการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

การปรับลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2533 และภายหลังจากนั้น ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2537 เลขทะเบียนบริษัทที่ 0107537002478 [เดิมเลขที่ บมจ. 494] อย่างไรก็ดี ในปี 2550 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในขณะนั้น ได้เริ่มดำเนินการซื้อหุ้นบริษัทฯ คืนจากผู้ถือหุ้นอื่น [Tender Offer] เพื่อนำหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน [Voluntary Delisting] และต่อมาบริษัทได้รับอนุมัติให้เพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งในช่วงเวลายาวนานกว่า 70 ปีแห่งการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] คือการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรใหม่ทั้งภายในและภายนอก [Re-branding] ในปี 2548 โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการแข่งขันในตลาดรายย่อยได้อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการประกันภัย พร้อมทั้งกำหนดคุณลักษณะ [Brand Attributes] 4 ประการ ดังนี้

  • ลูกค้าคือหัวใจ [Customer Centric]
  • คงไว้เกียรติภูมิ [Dignified]
  • รอบรู้เชี่ยวชาญ [Masterly]
  • สืบสานความเชื่อมั่น [Assuring]

คุณลักษณะทั้ง 4 ประการข้างต้น เป็นแนวทางในการปลูกฝังและหล่อหลอมให้บุคลากรทุกคนของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจหลักและการร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบรรลุ “พันธะสัญญา”[Brand Promise] ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า“Pride in Protection - เทเวศประกันภัย คุ้มครองเคียงข้างคุณ”


ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมจริยธรรม และให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งหลักการและแนวทางดังกล่าวตลอดไป