Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
ประกันภัยไทยวิวัฒน์

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ได้รับเกียรติจาก Mr. B. L. Hua ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน มาเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อตั้งที่ตระหนักว่า ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและความผาสุขของสังคมไทย

วิสัยทัศน์

เป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับคนไทย ที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการมากที่สุด

พันธกิจ

  • พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความคุ้มค่า สามารถช่วยลดภาระความเสี่ยงภัย และบรรเทาความเสียหายของประชาชนได้อย่างเหมาะสม
  • พัฒนาการบริการให้ได้มาตรฐานที่ดี ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม