Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
พุทธธรรมประกันภัย

พุทธธรรมประกันภัย ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 โดยให้บริการในเรื่องการรับประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 โดยให้บริการในเรื่องการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท รวมทั้งรับประกันภัยตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเต็มตามข้อบังคับของกรมประกันภัย