Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
กรุงเทพประกันสุขภาพ

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ประเภทประกันสุขภาพ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เลขทะเบียนบริษัท 0107556000132 ทุนจดทะเบียนมูลค่า 250 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 250 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้าง การจัดองค์กร ระบบบริหารงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสนองตอบนโยบายของบริษัทที่จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันสุขภาพชั้นแนวหน้า ที่มีการดำเนินธุรกิจแบบธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ผู้เอาประกันมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้ดูแลการประกันสุขภาพรายเดี่ยวและองค์กร