Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่มีสาขา ของบริษัทประกันภัย

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 71 บริษัท ในปัจจุบันบางบริษัทประกันวินาศภัยได้มีการควบรวมกัน หรือหยุดการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันคงเหลือผู้ถือหุ้นจำนวน 59 บริษัท