Top
ให้คำปรึกษาฟรี!
×
โปรโมชั่นออนไลน์ 1 วันนี้! ส่วนลด 35% สำหรับประกันภัย รถ และ รถจักรยานยนต์!!! การสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น - ไม่สามารถใช้ได้กับศูนย์บริการ

ลูกค้าจาก Morotai Island เพิ่งซื้อ ประกันสุขภาพ จากนายพลทากาฟุลประกันภัย

×
บางกอกสหประกันภัย

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472 ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000 บาท ภายใต้ชื่อ "บริษัท ฮั่วเคี้ยวลิ่นฮะกงษี จำกัด" สำนักงานแห่งแรก ตั้งอยู่เลขที่ 783 ถนนทรงวาด เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการรับทำประกันอัคคีภัยในประเทศสยาม ซึ่งเป็นประเภทการประกันที่นิยมในหมู่พ่อค้าสมัยนั้น และนับได้ว่าเป็นบริษัทคนไทยบริษัทแรกที่ดำเนินการด้านการประกันวินาศภัย

ปัจจุบันบริษัทเราให้บริการทางด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท พัฒนาบุคคลากรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยัง เป็นบริษัทที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม โดยยึดหลักรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีไว้ต่อเนื่องยืนยาวมาโดยตลอด